พระสุนทรธรรมเมธี

พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ)[1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า พระสุนทรธรรมเมธี[2]

ชาติกาล

 • พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ) นามเดิมชื่อว่า สุเทพ บุตรโสภา
 • เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.กันทรารมย์ (เดิม ต.เมืองไผ่) อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามบิดา นายโระ นิทะรัมย์ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • นามมารดา นางบิน บุตรโสภา บ้านปรีเวง ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

บรรพชาและอุปสมบท

 • บรรพชา เมื่อพ.ศ. 2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน)วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมงคลรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า” อาสโภ “

การศึกษาแผนกธรรม-บาลี และสายสามัญ

 • พ.ศ. 2500 จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนยาว อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2501 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศษสนศึกษาวัดคันธารมย์ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2502 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดกทลิวนาราม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2503 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2512 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2515 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2522 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2523 สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สนามสอบจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ เมืองจันดิการ์ ประเทศอินเดีย
 • พ.ศ. 2551 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

งานปกครองคณะสงฆ์

 • พ.ศ. 2525 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์
 • พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่งเป็น พระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอกระสัง
 • พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพลับพลาชัย และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์[3] และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่ง​ผู้ปฏิบัติ​หน้าที่แทน​เจ้าคณะ​จังหวัด​บุรีรัมย์

งานด้านการศึกษา

สมณศักดิ์


อ้างอิง

 1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=270191273365294&set=gm.881350988665389&type=3&theater
 2.  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/012/1.PDF
 3.  http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-10300452_208.pdf
 4.  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/242/1.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น

 • http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=422
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ พระมหาสุทพ ๔ ประโยค วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระครูอมรธรรมนิเทศก์ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม ๑๐๗, ตอนที่ ๒๔๒ ,๕ ธันวาคม ๒๕๓๓,หน้า ๑๓
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๗๕ รูป ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข,๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔,หน้า ๕